COMUNICAT - ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR

Referitor la acordarea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor pe perioada sezonului rece noiembrie 2018 – martie 2019, conform O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, facem cunoscut următoarele:

Centrul nr. 1 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, P- ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluţiei, de la P-ţa Romană până la Gară şi străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcţionarilor.

Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 15.10.2018.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică se va desfăşura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Centrul nr. 2 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Radnei, Nr. 250. Telefon: 0724/036901.

Cartiere arondate: Micălaca ( inclusiv zona III ).

Centrul nr. 3 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0724/036902.

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

Centrul nr. 4 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Str. Rodnei bl. 5 ( zona Confecţii ). Telefon:0257/252282.

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.

Centrul nr. 5 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Str. Calea Radnei nr. 250. Telefon:0257/28515

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*)

1. Autoturism / Autoturisme şi / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei*

Terenuri / animale şi / sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Aveţi obligaţia de a consemna în cerere orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3.000 lei

ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2018 - 2019

Acte de identitate pentru toţi membrii familiei:

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani;

Certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani;

Permis de şedere temporară, permis de şedere pe termen lung, carte de rezidenţă şi carte de rezidenţă permanentă, pentru cetăţenii străini sau apatrizi.

Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 

adeverinţă salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile şi primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, şi dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;

venituri obţinute din străinătate;

cupon de pensie (orice fel de pensie);

cupon indemnizaţie şomaj sau venit lunar de completare;

adeverinţă indemnizaţie pentru persoana cu handicap;

adeverintă indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent;

cupon alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi;

act legal de încredinţare a minorilor (când aceştia nu locuiesc împreună cu părinţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi legal sau în fapt);

hotărârea de încredinţare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredinţaţi spre adopţie;

indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani;

stimulentul lunar de inserţie;

orice alt document care să dovedească veniturile lunare menţionate în în declaraţia de venituri cod 01- 83;

În cazul beneficiarilor de prestaţii sociale se vor prezenta, după caz următoarele acte doveditoare :

cupon prestaţii sociale (ajutor social sau alocaţie pentru susţinerea familiei);

orice alt act doveditor;

Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).

Acte doveditoare privind locuinţa (pentru titularul cererii):

contract de vânzare – cumpărare;

contract de închiriere;

orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosinţă în condiţiile legii.

Acte doveditoare privind bunurile mobile:

certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);

Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:

factură E-ON  (în copie);

factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);

factură ENEL

contract valabil pentru furnizarea energiei electrice şi dovada debranşării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică (în copie).

În cazul asociaţilor de proprietari/chiriaşi, cererea va avea pe pagina 14, textul „Certific că numărul de ____ persoane înscris în cerere, este identic cu cel din lista de cheltuieli şi cartea de imobil” precum şi nume, prenume administrator, data, semnătura administratorului şi ştampila asociaţiei.

Pentru beneficiarii de ajutor social și de alocația pentru susținerea familiei, aceștia vor prezenta copie după actele de identitate și adeverință de salar net.

NOTĂ: ACTELE REFERITOARE LA VENIT VOR FI PREZENTATE PENTRU LUNA ANTERIOARĂ CELEI ÎN CARE SE DEPUNE CEREREA.

VENITUL NET MAXIM PENTRU CARE SE POATE DEPUNE CEREREA ESTE DE 615 LEI, LUNAR/PERSOANĂ, LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI LEMNE, DE 1300 LEI/PERSOANĂ LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ.

PENTRU EVITAREA AGLOMERAŢIEI CU OCAZIA DEPUNERII CERERILOR, CETĂŢENII SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE PROGRAMUL CONCEPUT PE STRĂZI ŞI PE ZILE PE PERIOADA UNEI LUNI.

 

Detalii privind programul pe străzi în documentul atașat.

Înapoi la Articole