Posturi vacante

12 June 2024

Condiţii generale

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice organizează în data de 04.07.2024, ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor de execuție vacante, în regim contractual :

     1   post economist debutant

Condiţii generale

             a) are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europe, a unui stat parte la  Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene și domiciliul în România;

             b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

             c) are capacitate deplină de exerciţiu;

             d) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii și condițiile de vechime în muncă necesare ocupării postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

            Condiţii specifice:

post economist debutant  – perioadă nedeterminată

Conditii specifice:

 • studii superioare economice, cu diploma de licenta 
 • fără condiții de vechime

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de concurs este 25.06.2024, ora 16:00;
 • selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor: 26.06.2024-27.06.2024;
 • rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs:28 .06.2024;
 • proba scrisă - programată în data de 04.07.2024, ora 11:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Calea Bodrogului nr.2;
 • interviu - programat în data de 05.07.2024  la ora 13:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Calea Bodrogului nr.2;
 • Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 • Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
 • Rezultatele probei scrise și a interviului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe;

                     După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

                     Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

                     Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

                     Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă din bibliografia și tematica anunţată în prezenţa comisiei de concurs, conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

                     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul Resurse Umane, 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcțiilor contractuale pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite în anunț; 

(5) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal.

(6) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

(7) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(8) Dosarele se vor depune la sediul instituției situat în Municipiul Arad, Calea Bodrogului, nr. 2. 

            

Bibliografia 

 

 1. Legea nr.273/29.06.2006 a finanţelor publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. O.M.F.P. nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare 
 4. O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.M.F.P. nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 6. Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 7. Legea nr. 53 / 2003 – privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 9. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 10. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 

Tematica

 

-Principii și reguli privind finanțele publice 

-Principii și reguli privind contabilitatea instituțiilor publice, inclusiv planul de conturi și instrucțiunile de aplicare

-Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportare angajamentelor bugetare și legale

-Principii și reguli privind achizițiile publice procedurile de atribuire

 

FISA POSTULUI

 

Informatii generale privind postul

A. Identificarea postului

    1. Denumirea institutiei: CIPV Arad

    2. Denumirea postului: ECONOMIST  DEBUTANT– Cod COR 263106

    3. Relatii cu alte posturi

        3.1. Sfera relationala interna:

    - relatii ierarhice: de subordonare director, contabil șef 

    - relatii functionale:medic, consilierul juridic, infirmierele 

        3.2. Sfera relationala externa:

    - relatii cu persoane juridice, private: operatorii economici

    B. Cerintele postului

    1. Pregatire:

        1.1. studii de specialitate – studii universitare

        1.2. cursuri/programe de perfectionare/specializare: cursuri de pregatire continua

        1.3. limbi straine si nivelul de cunoastere - 

        1.4. cunostinte de operare/programare pe calculator si nivelul de cunoastere - medii

        1.5. alte cunostinte si abilitati: comunicare, intelegatoare, discrete;

        1.6. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor:

    2. Experienta:

        2.1. vechime in munca – 

        2.2. vechime in specialitate - 

    3. Aptitudini si abilitati necesare: sociabil, comunicativ, organizat, ordonat, empatizare, creativitate;

    4. Starea sanatatii : aviz medic medicina muncii

    5. Trasaturi psihice si de personalitate: 

- Capacitatea buna de comunicare

                - Empatia

                - Altruism

                - Flexibilitate si suport in relatiile cu colegii

                - Dorinta de dezvoltare si de a experimenta noi moduri de abordare

                - Simt ridicat de responsabilitate

                - Initiativa

                - Capacitatea de prioritizare a sarcinilor

                - Creativitate

                - Orientare catre rezultate

   C. Conditii specifice postului

    1. Locul de munca: birou

    2. Programul de lucru:8 ore

    3. Deplasari curente: -

    4. Incadrarea in conditii de munca:- 

    5. Riscuri implicate de post: suprasolicitarea psihica

    D. Descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului

 • Ridică şi depune numerar din/la Trezorerie, cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă şi a celorlalte reglementări în vigoare
 • Face parte din Compartimentul de achiziții, având atribuţii specifice compartimentului . întocmește  referatele de necesitate în urma necesarului primit de la secții, muncitorii de la atelierul de întreținere,compartimentul socio-medical,
 • Întocmeşte notele de fundamentare, referatele  de necesitate,comenzile şi alte documente justificative legate de cheltuieli bugetare
 • Întocmeşte graficele și pontajul angajatilor, conform condicii,
 • Este persoana care pune ștampila cu ,,Bun de plată,, pe materiale de curățenie și întreținere, servicii, lucrari de reparatii, etc...
 • Calcul lunar al contribuțiilor de intreținere ale beneficiarilor
 • Ține evidența fișelor de contribuții ale beneficiarilor și încasează contribuțiile beneficiarilor,
 • Urmărește derularea cantitativă a produselor  nealimentare (din punct de vedere cantitativ financiar) și  în vederea încadrării în fondurile bugetare și PAA
 • Face parte din comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor publice 
 • Are relaţii de colaborare în plan intern cu:

-Compartimentul financiar contabil şi cu consilierul juridic, ca membru al comisiei de stabilire a contribuţiei la întreţinerea în centru a beneficiarilor şi/sau a aparţinătorilor acestora;

 • Întocmeşte orice alte situaţii şi lucrări din sfera de competenţă solicitate de conducătorul unităţii sau de alte instituţii abilitate.
 • Respecta ROF, ROI și codul etic al institutiei.
 • Asigura confidentialitatea informatiilor.
 • Pe linie de resurse umane are următoarele atribuții: 
 •   - întocmeşte dosarele de personal la angajarea salariaţilor

  - întocmeşte dispoziţiile interne emise de conducătorul unităţii pe linie de resurse umane

 •   - întocmeşte acte privind evidenţa personalului 
 •   Face parte din Comisia de inventariere și casare a instituției
 • Face parte din Comisia de Control Intern Managerial, denumită CIM, fiind responsabilă de actualizarea procedurilor operaționale și elaborarea de noi proceduri,conform cu legislția în vigoare comisiei de control intern managerial si responsabil cu gestionarea riscurilor;

 


Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0257211020 .

 

 

 Afișat la sediul insituției azi,12.06.2024 ora 15:15

 Secretar comisie concurs: Arnautu Alexandra  

 

   

DIRECTOR,

Dr. Popa Fira

Documente atașate

12 June 2024

Condiţii generale

ANUNȚ 

 ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE

PENTRU OCUPAREA A DOUĂ  POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

 

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, la sediul instituției din Arad, Calea Radnei,  nr. 250, organizează concurs de recrutare în temeiul art. 1 – 18 din Regulamentul – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022, pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, la Centrul multifuncțional Floare de Colț, din subordinea Serviciului Coordonare centre sociale pentru copii și tineri, astfel:

 • șef centru - post contractual de conducere;
 • asistent social debutant - post contractual de execuție. 

Cerinţele generale:

 a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;  

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).   

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de conducere de șef centru:

 • Absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, economic sau al științelor administrative, cu experiență  de minimum 5 ani în domeniu serviciilor sociale. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție de asistent social debutant:

 • absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul asistență socială.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțuluipână la data de  25.06.2024, la Compartimentul Resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr.250 și trebuie să conțină următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2;  

b)  original și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;  

c) original și copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;  

d) original și copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

e) original și copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, modelul orientativ al adeverinţei menţionate, conform anexei 3;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

i) aviz psihologic;

j) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.  

În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 62 alin. (5) lit. a) şi art. 63 lit. b), din H.G. 1336/2022 candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.  

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea scrisă a acestora.  

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și  va consta în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere; în termen de maxim 2 zile de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

b) proba scrisă în data de: 04.07.2024 ora 10:00.

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 •  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului,
 • Selectarea dosarelor de înscriere se va face în termen de maxim 2 zile de la terminarea perioadei de depunere a dosarelor.

- Proba scrisă în data de:  04.07.2024, ora 10:00.            .

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon  0257/220212, adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”.

                                                                                  

                                                   

DIRECTOR  GENERAL

OANA  PÂRVULESCU

  

 

Întocmit: Emil Mureșan– consilier

Compartimentul Resurse Umane     

17 May 2024

Condiţii generale

Rezultatul selectării dosarelor

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anexei nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de  Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției din strada Calea Radnei, nr.250, Arad, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:

 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciul Prestații sociale, grad profesional după promovare: principal;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Autoritate tutelară, grad profesional după promovare: superior;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate Buget Salarizare, grad profesional după promovare: superior;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestionarea patrimoniului, aprovizionare și arhivă, grad profesional după promovare: superior;

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute de art.479 alin (1), cu excepția lit.b), din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.        

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț,  respectiv în perioada 17.05.2024-05.06.2024 și conțin în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4.  adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Examenul de  promovare  constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere, în maxium 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

    b) proba scrisă, în data de 18.06.2024, ora 10:00. 

    c) interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, Calea Radnei nr. 250 - Compartimentul Resurse Umane, tel: 0257/220212, e-mail:resurse.umane@dasarad.ro, fax: 0257270227.

        Persoana de contact: Emil Mureșan - consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane.

Tematica și Bibliografia pentru proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciul Prestații sociale, grad profesional după promovare principal:

 1. Constituția României, cu tematica: Principii generale. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: 
  • Partea I Dispoziții generale: Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Definiții generale aplicabile administrației publice, Titlul III Principiile generale aplicabile administrației publice;
  • Partea III Administrația publică locală: Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Descentralizarea, Titlul IV Unitățile administrativ teritoriale în România, Titlul V Autoritățile administrației publice locale (capitolele I – IV și VIII) , Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale (capitolul I),
  • Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Statutul funcționarilor publici;
  • Partea VII Răspunderea administrativă: Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională, Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Principii și definiții, dispoziții speciale privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.
 5. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Beneficiile sociale.
 6. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 (HGR nr. 1154/2022 cu modificările și completările ulterioare), cu tematica: Venitul minim de incluziune: dispoziții generale, stabilirea cuantumului, acordarea venitului minim de incluziune, obligațiile beneficiarilor, plata, suspendarea, modificarea și încetarea dreptului  la venitul minim de incluziune, răspunderea juridică.
 7. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 (HGR nr. 1073/2021), cu tematica: Măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie: dispoziții generale, criterii de încadrare în categoria consumatorului vulnerabil, măsuri de protecție socială de natură financiară, modul  de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, finanțarea și plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie, verificare și monitorizare
 8. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii republicată 4, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Alocația de stat pentru copii, prevederi generale, stabilirea dreptului la alocație.
 9. OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 (HGR nr. 52/2011 cu modificările și completările ulterioare), cu tematica: Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prevederi generale, persoanele care pot beneficia de concediu și indemnizație lunară, drepturile, condiții privind acordarea drepturilor, stabilirea drepturilor
 10. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 (HGR nr. 268/2007 cu modificările și completările ulterioare), cu tematica: Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: dispoziții generale, definiții și principii, drepturile persoanelor cu handicap, servicii și prestații sociale, asistentul personal.

Tematica și Bibliografia pentru proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Autoritate tutelară, grad profesional după promovare superior:

 1. Constituția României republicată

Tematica -Titlul  III - Autoritățile publice

                 Cap.V Administrația publică

                 Secțiunea II Administrația publică locală

                -Titlul II – Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale  Cap. I,II,III. 

       2. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată,cu modificările și completările ulterioare.

       3. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

       4. OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

       5. Legea nr.487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice,  republicată,cu modificările și completările ulterioare.

        6. Ordin nr.488/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, cu modificările și completările ulterioare

        7. Legea nr.292/2011-asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare.

        8. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare

        9. HG nr.262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

      10.- Legea nr.242/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare

      11. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

            Partea I - Titlul I, II și III

            Partea III -  Titlul I,II-Cap.I și II

                                Titlul V-Cap.I,II,III-Secțiunea 1,2,3,4,5

                                          -Cap.IV-Secțiunea 2,3

                                          -Cap.VIII

                                Titlul VII-Cap.I

           Partea a VI-a –Titlul I și II

       12. Codul civil - Cartea I –Titlul III-Cap.1,2,3,4

                                - Cartea a II-a - Titlul V

                                - Cartea a V-a – Titlul IX-Cap.XVIII

       13. Ordin nr.1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri cu modificările și completările ulterioare.

Tematica și Bibliografia pentru proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate Buget Salarizare, grad profesional după promovare: superior:

1.Constituţia României, republicată

Tematica – Titlul III- Autoritățile publice

                   Cap. V Administrația publică 

                   Secțiunea  II Administrația publică locală

                 -Titlul II- Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale Cap. I, II, III.  

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

• Partea I –       Titlul I, II și III ; 

•  Partea III  -   Titlul I, II - Cap.. I și II

                      -  Titlul V    -Cap. I,II,III- Secțiunea 1,2,3,4,5.

                                          - Cap.  IV- Secțiunea 2,3

                                          - Cap. VIII

                        - Titlul VII- Cap. I

• Partea aVI-a -  Titlul I

                        -  Titlul II  

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, nr.166/2014- integral. 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 326/2013- integral. 

5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.618/2006 cu tematica: 

• Cap. I – Dispoziţii generale 

• Cap. II – Principii, reguli şi responsabilităţi; 

6. Legea nr. 153/2017 – Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

• Cap. I – Dispoziţii generale; 

• Cap. II- Salarizare; 

• Cap. III- Alte dispoziții; 

7. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.37/2003 cu tematica: 

1) Angajarea cheltuielilor 

2) Lichidarea cheltuielilor 

3) Ordonanţarea cheltuielilor 

4) Plata cheltuielilor 

5) Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

Tematica și Bibliografia pentru proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional consilier,clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestionarea patrimoniului, aprovizionare și arhivă, grad profesional după promovare, superior:

 1. Constituția României, republicată

Tematica – Titlul III- Autoritățile publice

      Cap. V Administrația publică 

      Secțiunea  II Administrația publică locală

       - Titlul II- Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale Cap. I, II, III.  

       2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 • Partea I –       Titlul I, II și III ; 
 • Partea III  -   Titlul I, II - Cap.. I și II

                                      - Cap.  IV- Secțiunea 2,3

                                      - Cap. VIII

                  - Titlul VII- Cap. I

 • Partea aVI-a - Titlul I

                     - Titlul II  

      3 .  Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, nr.166/2014- integral. 

      4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 326/2013- integral. 

      5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.618/2006 cu tematica: 

 • Cap. I – Dispoziţii generale 
 • Cap. II – Principii, reguli şi responsabilităţi; 

      6. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare;