Posturi vacante

03 iunie 2022

Condiţii generale

Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice organizează în data de 24.06.2022, ora 10, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, personal contractual.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conditiile generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare si anume :
- cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
3 posturi infirmieră cod COR 532103 – perioadă nedeterminata
la compartimentul personal auxiliar de îngrijire
Conditii specifice:
- studii minim 10 clase
- disponibilitate la lucru pe ture de 12 ore si ture de noapte
- fără conditii de vechime
Concursul va consta în probă scrisă din tematica anuntata, probă practică și interviu .
Dosarele de înscriere la concurs vor conţine:
- Cerere participare la concurs;
- CV ;
- Acte de studii (original şi copie);
- Buletin de identitate/carte de identitate(original şi copie);
- Certificat de naştere, de căsătorie(original şi copie);
- Certificat de cazier judiciar;
- Certificat de cazier comportamental;
- Carnet de muncă sau alt act care sa ateste activitatea anterioara;
- Adeverinta privind activitatea de dupa 01.01.2011;
- Aviz psihologic
- Adeverinţă medicală din care sa rezulte ca nu are afectiuni cronice somatice la care nu se recomanda ridicarea si transportul de greutati.
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Arad, Calea Bodrogului nr.2, compartimentul resurse umane, până la data de 16.06.2022, ora 16.

BIBLIOGRAFIE INFIRMIERE


16 iunie 2022

Condiţii generale

BORDEROU REZULTATE FINALE

REZULTAT INTERVIU

REZULTATUL SOLUTIONARII CONTESTATIEI LA PROBA SCRISA

ANUNT MODIFICARE DATA INTERVIU

REZULTATUL PROBEI SCRISE

REZULTAT SELECTARE DOSARE


Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a 10 posturi contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență Medicală școlară și universitară din subordinea Serviciului Protecția copilului și familiei,  după cum urmează:

 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Colegiul Național ”Moise Nicoară” 
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal”
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP ”Curcubeul Copiilor”
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP ”Prichindel”
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Furnicuța
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Palatul Fermecat
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Piticot
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Seminarul Teologic Ortodox Arad
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici”
 • 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Liceul Teologic Penticostal Arad

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale conform de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ: 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  
 • persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale de asistent medical, principal, nivel studii PL sunt:   

 •  nivelul studiilor: studii postliceale sanitare atestate prin diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă 
 • examen pentru obţinerea gradului de principal
 •  5 ani vechime în specialitate
 •  calitatea de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, atestat prin certificatul de membru, avizat anual

      

Conform art.6 al Hotărârii nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:.

 • cererea de  înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică, repspectiv : diploma de școală sanitară posticeală  sau echivalent, certificat de grad principal, certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, aviz anual și adeverința în vederea participării la concurs eliberate de către OAMGMAM, asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, etc.;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie ;.
 • cazierul  judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;
 • adeverinţa medicală  care să ateste starea de sănătate tip A5, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Dosarele de concurs vor conține, de asemenea:

 • aviz psihologic;
 • certificat de integritate comportamentală sau adeverință emisă în baza Legii nr. 118/2019, actualizată

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele depuse la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și  va consta în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 10:00

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.


Calendarul de desfăşurare a concursului:

- Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 30.06.2022

- Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

- Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor.

- Proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 10:00

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.


Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon  0257/220212, adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro, la secțiunea ”Posturi vacante”

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

- la avizierul instituței

-  pe portal posturi.gov.ro

- presa locală

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SCOLAR

FORMULAR INSCRIERE CONCURS


Afişat pe site-ul  instituţiei azi,  16.06.2022  cu nr.11884

                                                   

Întocmit: Carina Kiss– consilier

Compartimentul Resurse Umane