Serviciul Protecţia copilului şi familiei

Calea Radnei nr. 250, tel: 0257 – 270582, e-mail protectie.minori@dasarad.ro

Serviciul desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi in dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.

Serviciul oferă asistenţă şi sprijin familiilor cu copii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă în mod corespunzător drepturile copilului şi nu îşi îndeplinesc obligaţiile părinteşti.

Serviciul coordonează activitatea: Compartimentului Prevenirea și combaterea violenței domestice, Biroului integrare socială pentru tineri, Biroului protecția copilului și Compartimentului monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Compartiment Prevenirea și combaterea violenței domestice

Data înființării: înființat prin H.C.L.M. nr. 25/29.01.2019

Scopul Compartimentului este de a lua măsuri la nivelul municipiului Arad în vederea prevenirii, combaterii si minimalizării consecinţelor violentei in familie, abuzului şi a neglijării copilului, precum și a traficului de personae, vizându-se reducerea acestor fenomene şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului, familiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Obiectivele urmărite prin activitățile desfășurate de către specialiștii Compartimentului cuprind:

- asigurarea protecţiei împotriva oricărei formă de abuz a persoanei beneficiare;

- asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor legale;

- promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

- preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

- încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluționarea dificultăților întâlnite;

- asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

- asigurarea confidenţialităţii;

- primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

Serviciile oferite de către personalul compartimentului:

- acordarea de consiliere de specialitate (socială, psihologică, juridică) şi sprijin victimelor violentei domestice, membrilor familiei, în vederea depasirii traumelor si medierii conflictului;

- reevaluarea periodică a împrejurărilor care au stat la baza conflictului ce a generat starea de violenta;

- asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum si victimelor violentei in familie;

- colaborarea cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copilului, familiei acestuia precum si victimelor violentei domestice sau persoanelor traficate la serviciile acordate şi la aceste drepturi;

- acordarea de consiliere copiilor şi familiilor aflate în situaţie de criză - violenţă familială, neglijare, diferite forme de abuz, trafic de persoane;

- identificarea și ținerea evidenței familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violente;

- monitorizarea respectării drepturilor persoanelor nevoite sa solicite serviciile victimelor violentei in familie;

- intervenția, la solicitare, împreună cu organele abilitate, în familie în vederea prevenirii abuzului, a neglijenţei sau a traficului de persoane;

- informarea beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin campanii și activități de prevenire a violenței sau/și a traficului de persoane.

Echipa mobilă:

Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori.

Obiectivele urmărite și activitățile compartimentului se realizează printr-o colaborare iter-instituțională activă cu organisme de drept public sau privat (D.G.A.S.P.C. Arad, Poliția Municipală, Poliția Locală, Poliția de Frontieră, ONG-uri, persoane fizice sau juridice interesate, etc.).

Biroul Integrare socială pentru tineri

Biroul integrare socială pentru tineri este subordonat Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei.

Biroul Integrare Socială pentru Tineri coordonează şi îndrumă metodologic activitatea Centrului de zi “Creativ”, a Compartimentului de Activități Protejate ”Clăbucet”  şi a Centrului Social cu Destinaţie Multifuncţională.

Centrul de zi "CREATIV"

Calea Radnei nr. 250, Tel: 0257-275741

Centrul de reabilitare socio-profesională CREATIV iniţiază şi facilitează schimbări menite să susţină implementarea unor programe socio-profesionale eficiente care se adresează tinerilor cu dizabilităţi în vederea integrării sociale şi profesionale şi a obţinerii unor locuri de muncă pe piaţa muncii sau în unităţi protejate.Atelierul protejat CREATIV asigură următoarele tipuri de servicii:

- evaluare psihologică şi psiho-pedagogică, socială şi vocaţională, consiliere individuală şi de grup şi servicii de suport pentru părinţi;

- activităţi instructiv-educative pentru însuşirea unei profesii şi ridicarea nivelului de pregătire profesională;

- terapie ocupaţională: are drept scop ajutorarea beneficiarilor să îşi recâştige independenţa în majoritatea ariilor de existenţă, îmbunătăţind abilităţile cognitive, fizice şi motrice ale persoanelor cu dizabilităţi şi contribuirea la creşterea stimei de sine şi la reintegrarea socială a acestora;

- art-terapie

Centrul CREATIV îşi aduce aportul în dezvoltarea abilităţilor personale şi interpersonale cum ar fi: comunicare, relaţionare, inteligenţa emoţională, în creşterea stimei de sine şi a auto conştientizării, în gestionarea comportamentului şi reducerea stresului, în dezvoltarea capacităţilor cognitive prin stimularea atenţiei, imaginaţiei şi a gândirii.

Scopul ergoterapiei este de a le reda tinerilor independenţa fie dându-le posibilitatea să se adapteze la deficitul lor, fie participând la ameliorarea stării lor.

Cu ajutorul ergoterapiei tânărul învaţă să se descurce în viaţa de zi cu zi cu cât mai puţin ajutor posibil. Acest lucru este foarte important ca el să poată fi independent şi să nu fie o împovărare pentru familia sa.

Producţia Atelierului protejat CREATIV: felicitări lucrate manual, obiecte personalizate, plicuri pentru farmacii şi bijuterii, tablouri, ornamente de sezon, mărţişoare.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi trebuie considerată ca un continuum de servicii, pornind de la servicii de minimă complexitate, până la necesitatea de a folosi tehnici avansate a unei echipe profesionale cu un grad înalt de specializare, adresate acolo unde dizabilitatea şi efectele acesteia sunt atât de severe, încât rezultatele pozitive pot fi aşteptate doar prin implicarea acestui tip de resurse.

Compartiment activităţi protejate CLĂBUCET

Piaţa Uta bloc U2 parter, Tel: 0257-244636

Compartimentul oferă servicii de spălătorie pe bază de taxă specială pe servicii.

Spălătoria CLĂBUCET îşi propune să dezvolte în viitor o activitate sustenabilă oferind persoanelor fizice şi juridice servicii de spălat şi călcat rufe, servicii prestate de persoane cu dizabilităţi şi persoane defavorizate social, în vederea dezvoltării abilităţilor operaţionale a acestora şi a creşterii stimei de sine. Acest proiect îşi propune să crească nivelul de autosustenabilitate şi integrare socială a beneficiarilor având ca fundament principiile de reabilitare centrate pe persoană.

Centrul social cu destinaţie multifuncţională

Str. Tarafului F.N., Tel: 0357 – 422911

Centrul este destinat tinerilor proveniți din instituții de ocrotire și oferă tinerilor servicii de cazare, servicii de consiliere, sprijin în orientarea profesională și angajarea în câmpul muncii, având două componente, cămin social și cabinete de specialitate pentru consilierea beneficiarilor și constituie totodată un centru de terapie educațională în scopul formării pentru o viață socială autonomă independentă și responsabilă a acestei categorii de tineri.

Complex CURCUBEU

Str. Cuza Vodă nr. 1, Tel/fax: 0257 – 280072

Complexul CURCUBEU este un centru de zi pentru copii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, precum şi prevenirea abandonului şcolar şi sprijinirea copiilor de a obţine rezultate şcolare cât mai bune. Educaţia copiilor se efectuează în spirit intercultural. Obiectivul centrului este atragerea către şcoală a copiilor şi tinerilor proveniţi din familii şi grupuri dezavantajate în special a copiilor romi, pentru a-şi completa şi definitiva educaţia obligatorie şi pentru a participa la educaţia interculturală, educaţie care promovează toleranţa, înţelegerea, recunoaşterea şi integrarea deosebirilor în scopul dezvoltării unor relaţii interetnice armonioase. Prin activităţile centrului se urmăreşte, de asemenea, prevenirea separării copilului de părinţii săi; consilierea şi îndrumarea părinţilor sau altor ocrotitori legali cu privire la drepturile şi obligaţiile părinteşti şi modul lor de exercitare; pregătirea extraşcolară a copiilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor şcolare.

Centrul oferă programe de educaţie interculturală, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; activităţi recreative şi de socializare; consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; asigurând copiilor din cadrul centrului de zi condiţii materiale (masa de prânz) şi educative pentru creşterea stimei de sine, încrederii în forţele proprii, identificării pozitive cu grupul de apartenenţă şi creşterea capacităţii de a lua decizii şi de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Compartiment Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Data înființării: prin H.C.L.M. nr. 25/29.01.2019

Scopul Compartimentului:

luarea de măsuri la nivelul municipiului Arad în vederea identificării și monitorizării copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și a celor aflați în situație de risc din această cauză, precum și stabilirea măsurilor necesare susținerii familiei în cazul în care acestea se impun.

combaterea si minimalizarea consecinţelor oricărei situații, măsură sau inacțiune care afectează dezvoltarea fizica, mentala, spirituală, morală sau socială a copilului cu părinți plecați în străinătate, în familie sau în comunitate vizându-se reducerea acestor fenomene şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului și familiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Obiectivele urmărite prin activitățile desfășurate de către specialiștii Compartimentului cuprind: o situație statistică reală a numărului de minori cu părinți plecați la muncă în străinătate; monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate; respectarea prevederilor legale (H.G. 691/2015 si L. 272/2004) de către beneficiari, promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; sprijinirea familiilor în vederea creșterii și îngrijirii copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate prin monitorizarea relațiilor personale dintre membrii acesteia, facilitarea și sprijinirea unui contact permanent între reprezentanții unităților școlare și familie precum și prin utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea permanentă în familie și rezolvarea eventualelor probleme; identificarea situațiilor de risc social, economic, de sănătate sau existenta altor comportamente de risc în familiile care au în componența unul sau mai mulți copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Serviciile oferite de către personalul Compartimentului:

- acordarea de consiliere de specialitate (socială, psihologică, juridică) şi sprijin membrilor familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, după caz, în funcție de nevoile și situațiile de risc identificate în familie;

- monitorizarea si analizarea periodică în vederea prevenirii oricărei situații de risc;

- asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului;

- colaborarea cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copilului, familiei acestuia la serviciile acordate și drepturile de care aceștia beneficiază precum și de a-i informa cu privire la obligațiile pe care le au.

- identificarea și ținerea evidenței copiilor cu parinti plecati la muncă în străinatate;

- monitorizarea respectării obligatiilor și drepturilor familiilor cu minori ai caror părinti sunt plecati la munca în străinătate în conformitate cu prevederile legale.

Obiectivele urmărite și activitățile compartimentului se realizează printr-o colaborare iter-instituțională activă cu organisme de drept public sau privat (D.G.A.S.P.C. Arad, Inspectoratul Școlar Județean).

Înapoi la Servicii