ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE SEZON 2023 – 2024

ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE SEZON 2023 – 2024

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie va fi insotita de urmatoarele documente doveditoare: 

 1. Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
  2. Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  3. Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
  4. Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
 2.  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  1. adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  2. venituri obținute din străinătate;
  3. cupon de pensie (orice fel de pensie); 
  4. cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  5. cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  6. adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ; 
  7. adeverință privind cuantumul lunar al sumei primite de copilul cu cerințe educaționale speciale;
  8. adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  9. talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  10. cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați; 
  11. act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  12. hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  13. orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
 3. Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 4. Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  1. contract de vânzare – cumpărare;
  2. extras CF recent (care să nu fie ieșit din perioada de valabilitate);
  3. contract de închiriere;
  4. contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul și de actul de identitate al comodantului
  5. orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
 5. Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  1. certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 6. Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
  1. factură E-ON  (în copie);
  2. factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  3. factură Enel  (în copie);
  4. contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).

Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC)

       7. Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere.

       8. Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.

       9. Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.

    10. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana).

    11. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.

    12. Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

    13. Extras de cont pentru solicitanții de ajutor pentru încălzire, respectiv supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, în cazul în care se optează pentru virarea ajutoarelor în cont.

    14. Cerere modificare - titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei si/sau a suplimentului pentru energie are obligatia de a comunica orice modificare intervenita in componenta familiei, veniturilor etc.


 IMPORTANT:

 1. Calitatea de succesor prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021se dovedește în mod obligatoriu prin certificatul de moștenitor
 2. Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere
 3. În caz de neclarități în ceea ce privește locuința și dreptul locativ, se va solicita prezentarea unui extras CF (aflat în perioada de valabilitate)


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie:

 Bunuri imobile 

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

 Bunuri mobile*)

1. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

 Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei*

 Terenuri / animale și / sau păsări

1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 NOTĂ:

 1. Se iau in considerare bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere
 2. Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 3. Este obligatoriu a se consemna în cerere orice depozit bancar, inclusiv depozitele sub valoarea de 3.000 lei
Înapoi la Acte necesare și formulare