Acte necesare

Serviciul Prestaţii Sociale

 • Cerere tip ;
 • Carte de identitate/buletin de identitate sau certificat de naștere pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal - xerocopie; 
 • Certificat de încadrare în grad de handicap - grav cu asistent personal - xerocopie; 
 • Acte de venit pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal (cupon de pensie, adeverință salariu, adeverință șomaj etc) - xerocopie; 
 • Act doveditor al calității de reprezentant legal (procură specială/mandatar sau curatelă); 
 • Carte de identitate/buletin de identitate pentru reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal (xerocopie); 
 • Extras de cont (dupa caz).

Dosarul asistentului personal depus la Serviciul Prestatii Sociale va conține următoarele acte:

Pentru persoana bolnavă:

 • Carte de identitate/buletin de identitate sau certificat de naștere (xerocopie);
 • Certificat de handicap (xerocopie);
 • Decizie de pensie sau cupon pensie (xerocopie) - dupa caz,

 

Pentru persoana care se angajează:

 • Cerere tip
 • Carte de identitate/buletin de identitate (xerocopie);
 • Certificat de naștere (xerocopie);
 • Fișă de aptitudine;
 • Dispoziție cu privire la instituirea unei măsuri de ocrotire - curatelă/procură specială (mandatar) - după caz.

 • Cerere tip de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap ;
 • Ancheta sociala;
 • Copie act identitate;
 • Referat medical specialist;
 • Copii iesiri recente din spital/documente medicale recente care sa sustina diagnosticul;
 • Scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • Certificat vechi de incadrare in grad de handicap si Program individual de recuperare, readaptare si integrare sociala (in cazul prelungirii certificatului;
 • Copie ultima decizie de pensionare;
 • Copie ultimul cupon de pensie;
 • Adeverinta de la locul de munca (pentru salariati);
 • Adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza venit (pentru persoanele care nu realizeaza venit);
 • Orice document medical considerat relevant;

Notă:

 • La preluarea dosarelor actele din dosar se certifică cu originalul.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Cerere tip;
 • Buletin / Carte de identitate – solicitant (xerocopie);
 • Certificat de handicap (xerocopie)  - dacă există;
 • Buletin/carte de identitate reprezentant legal (xerocopie) – dacă există;

Notă:

 • La efectuarea anchetei sociale pot fi solicitate şi orice alte acte, care pot ajuta la soluţionarea cazului, în funcţie de nevoie;
 • Actele se certifică cu originalul.
Documente atașate

- Cerere tip,

- Carte de identitate.

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate  ambii părinţi – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original / declaratie privind componenta familiei (certificatele de nastere ale celorlalti copii, copie si original) - dupa caz;
 • Certificatul de căsătorie – copie şi original;

DUPĂ CAZ:

 • Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii şi CNP –ul titularului), pentru opţiunea de virare în cont bancar. Agenţia Judeţeană pentru Plati si Inspectie Sociala Arad lucrează cu următoarele unităţi bancare: TRANSILVANIA, BRD, BCR, CEC, RAIFFEISEN, INTENSA SAN PAOLO, CREDIT EUROPE BANK, PIREUS BANK, PROCREDIT BANK, ALPHA BANK, ATE BANK,  
 • Xerocopie după hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;
 • Xerocopie după sentinţa de divorţ – definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere tip - (formular european – pentru copiii născuţi în afara ţării – ţările care fac parte din Uniunea Europeană);
 • Declaraţie notarială – din care să rezulte că nu au solicitat drepturi pentru noul născut  în altă ţara  – pentru ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană;
 • Declaraţie de întârziere (formular tip) – dacă dreptul se solicită după o perioadă mai mare de 3 luni de la naşterea copilului;
 • Declaraţia solicitantului  de beneficii de asistență socială cu privire la componența familiei;
 • Declaraţia privind adresa la care locuiește efectiv familia;
 • Declaratia reprezentantului legal al parintelui minor, privind acordul la semnarea actelor de catre minor;

  De reţinut: 

 • Pentru a beneficia de dreptul la alocaţia de stat, titularul solicitării trebuie să aibă domiciliul sau viză de reşedinţă în municipiul Arad, iar celălalt părinte domiciliul sau viză de reşedinţă în municipiul Arad sau în judeţul Arad.

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original si xerocopie);
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă eliberată de primarul localităţii unde solicitantul are domiciliul sau reşedinţa (se exclud persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în Arad);
 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala; 
 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice , în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei; (pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţa eliberata de Direcţia Fiscala , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate;
 • Adeverinţă eliberata de Serviciul Agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;
 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);
 • Talon autoturism  (original si xerocopie);
 • Orice altă dovadă de venit cuprinsă  la Capitolul 5, punctele 1-80 din declaraţia de venit;
 • Cerere modificare - titularul dosarului de ajutor social are obligatia de a comunica orice modificare intervenita in componenta familiei, veniturilor etc.
Documente atașate

            Cerere tip;

Acte de identitate ambii părinţi – copie (solicitantul  trebuie sa aibă domiciliu/ viza de reședință în municipiul  Arad, iar celălalt părinte domiciliul/viza de resedință în municipiul Arad sau în județul Arad);

Certificatul de naştere al copilului - copie; 

Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (copie) – după caz;

Livretul de familie  actualizat – copie /sau formularul tip (pentru cine nu deține livret de familie);

Certificat  de căsătorie –copie /sau anchetă  socială efectuată de către Serviciul Autoritate  Tutelară (în cazul în care  părinţii nu sunt  căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune anterior dosarului la registratura D.A.S. ARAD;

Copie sentință de divorț – definitivă (după caz);

Adeverinţă - (ANEXA 2) în original - eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit (12 luni în perioada de 2 ani anterior nașterii - prima luna este luna nașterii copilului);

-Adeverinta/ Anexa 2 se solicită de la fiecare angajator (pentru persoanele care au avut sau au mai multe locuri de muncă ;

-Copie după actul de încetare/lichidare activitate - pentru persoanele care au încetat  activitatea în perioada de 12 luni anterior nașterii copilului ;

Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;

        După caz:

 - declaraţie pe proprie răspundere pentru persoana care nu mai figurează angajată la depunerea dosarului - din care să rezulte că  nu a beneficiat  de concedii medicale (sarcină şi lehuzie), deoarece nu a lucrat şi nu a cotizat la Casa de Sănătate (nu se solicită unde se suprapun nașterile);

- adeverință în original de la Casa de Sănătate, din care să reiasă perioada de preluare și veniturile nete primite pe concediile medicale (pentru persoanele preluate de Casa de Sănătate);

Xerocopie după cererea  înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum şi perioada solicitării - până la 2 ani , respectiv până la 7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap) sau Decizia de suspendare;

Declaraţii (formulare tip) – prin care solicitantul se obligă să comunice în scris în termen de 15 zile   lucrătoare orice modificare survenită ulterior şi că nu a solicitat altei autorităţi publice locale   indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului;

Declaraţie (formular tip) – prin care solicitantul si celălalt părinte precizează numărul locurilor de muncă în perioada de 12 luni/ 2 ani  lucrate anterior nașterii copilului;

Adeverinţă  eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni  anterior naşterii copilului (pentru  părintele care nu realizează  venituri);DUPĂ CAZ:

Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

Xerocopie după certificatul de încadrare intr-un grad de handicap al  copilului pentru care se solicită;

Dovadă în original eliberată de către instituţiile din structurile militare în care să fie precizate cu exactitate perioadele și natura situaţiei respective (a realizat  venituri din salarii, timp de  12 luni anterior datei naşterii copilului);

           Adeverinţă eliberată de către Serviciul Resurse Umane  din cadrul  Direcţiei de Asistenţă  Socială Arad  - 

           (pentru  copilul cu grad de handicap grav cu asistent personal -  de la 3 - 7 ani); 

Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară  (pentru copilul cu grad de handicap de la 3 - 7 ani) - pentru solicitantul care nu are cerere/decizie prelungire suspendare activitate;

Formular tipizat -solicitare suplimentară  de informaţii ( pentru copii nascuţi în altă ţară din Uniunea Europeană);

            Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau  după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la zi,  fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data naşterii copilului  – original;

Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad  de handicap al solicitantului;

            Dovadă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea  în una din următoarele situaţii:

a)   şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;

c)  au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile  prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de   actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

             g) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută de Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2005 art.1 alin.1 

           Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească  - copie;

Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care  cursurile au  fost întrerupte din motive medicale – original;

Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către  Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea  studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor   legale în vigoare – original; 

Copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente  străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri  profesionale  pe  baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit  acordurilor  guvernamentale bilaterale  încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale  dobândite  în urma activităţilor salariale ori  independente, inclusiv veniturile provenite din  perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului  (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate  socială  lucrătorilor salariaţi,  lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor  lor care se deplasează în  interiorul Comunităţii –original;

 

PENTRU AF, PF SI SRL

Adeverinţă  de la Administraţia Financiară  (pe ultimele 12 luni  sau 24 luni dupa caz anterioare naşterii copilului); 

Xerocopie după cererea/decizie de suspendare a activităţii (după caz: Registrul Comerţului, Barou, Colegiul         medicilor, etc;)

Xerocopie după declaratia unică (cu numar de inregistrare sau daca nu exista sa se specifice formular validat si indexul de incarcare atasat pe care sa fie specificat nu exista erori de validare) din care sa rezulte veniturile pe ultimele 12 luni sau 24 de luni dupa caz  anterioare naşterii  copilului (in declaratia unica sa se regaseasca data de suspendare/incetare/reluare dupa caz);

                                                        

                                                                                                    IMPORTANT DE REŢINUT

LA PRELUAREA  DOSARELOR  ACTELE DIN DOSAR SE CERTIFICA CU  ORIGINALUL;

PENTRU COPIII NĂSCUTI DIN DATA DE 01.03.2012 – ESTE OBLIGATORIU SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE CRESTERE COPIL (SOLICITARE DE  – 2 ANI – 3 ANI), DACĂ CONDIŢIILE DE ACORDARE SUNT ÎNDEPLINITE DE AMBII PĂRINŢI, DE CEL PUŢIN 1 LUNĂ ŞI DE CĂTRE CELĂLALT PĂRINTE.  SOLICITAREA SE FACE CU CEL PUŢIN 30 DE ZILE ÎNAINTE DE INTRAREA EFECTIVĂ IN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL, PE BAZA DOSARULUI ŞI A ACTELOR NECESARE ÎNREGISTRATE LA DIRECŢIA DE  ASISTENŢĂ SOCIALĂ ARAD.

IN CAZUL ÎN CARE CELĂLALT PARINTE NU SOLICITĂ INDEMNIZAŢIA  DE CREŞTERE COPIL DE CEL PUŢIN O LUNĂ ARE OBLIGAŢIA DE A ANUNŢA IN SCRIS AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ  ARAD CU CEL PUŢIN 60 DE ZILE INAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE  2 ANI, RESPECTIV 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP. DACĂ ACEST DREPT NU SE SOLICITĂ, CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE REDUC CU O LUNĂ.   


STIMULENTUL DE INSERTIE

LA DEPUNEREA DOSARULUI (TRECEREA DIN INDEMNIZATIE) SE DEPUNE O ADEVERINTĂ ÎN ORIGINAL CU DATA RELUĂRII ACTIVITĂTII SAU ANEXA 2 IN ORIGINAL,  COMPLETATĂ DE ANGAJATOR CU PERIOADA CAT S-A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE  PRECUM SI  CEREREA SAU DECIZIA DIN CARE SA REIASĂ DATA DE RELUARE ACTIVITATE. (RESTUL DE ACTE SUNT PREVĂZUTE MAI SUS).     

-          STIMULENTUL DE INSERTIE SE POATE SOLICITA INAINTE DE A IMPLINI COPILUL 6 LUNI  ( suma acordata 1500 lei)

-          SAU DE LA 2 ANI (suma acordata 650 lei)


SUPLIMENT

Cerere pentru acordarea suplimentului conform art. 9, aliniat 4 din OUG nr. 111/2010;

Buletin / carte de identitate - doar solicitantul indemnizatiei de crestere copil (xerocopie);

Certificate de nastere ale ambilor copii (xerocopie).

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original şi xerocopie);
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Venituri, în care să se menţioneze  bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate
 • Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad cu privire la  terenul  agricol aflat  în proprietate;
 • Orice  dovadă de venit cuprinsă  la capitolul 5,  punctele 1- 80 din declaraţia de venit;
 • Hotărâre de încredinţare a minorului şi plata unei pensii de întreţinere, în cazul soţilor despărţiţi în fapt;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • Decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească de divorţ, încredinţarea  minorului şi plata unei pensii de întreţinere pentru minorii încredinţaţi;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, prin hotarâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Talon autoturism (original si xerocopie);
 • Adeverință eliberată de primăria de domiciliu, care să certifice faptul că familia nu se află in evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei;
 • După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • Cerere modificaretitularul ajutorului de alocatie pentru sustinerea familiei are obligatia de a comunica orice modificare intervenita in componenta familiei, veniturilor etc.

 

Notă:

Pe adeverința școlară trebuie menționate următoarele:

 • Minorul.................................... este înscris și frecventează cursurile clasei a ........  în anul școlar ........
 • Dacă a repetat sau nu anul școlar*
 • Dacă are sau nu absențe nemotivate în semestrul precedent, precum și numărul acestora**
 • Media la purtare este .......

Exemplu:

În cazul în care dosarul se depune în semestrul al doilea al anului școlar 2016 - 2017, va fi trecut numărul de absențe nemotivate din semestrul I al anului școlar 2016 - 2017.

____________________________________

* Se va alege după caz una dintre opțiuni:

 • Nu a repetat anul școlar
 • A repetat anul școlar

 

** Se va alege, după caz, una din opțiuni:

 • Nu are absențe nemotivate în semestrul ........  (semestrul precedent)
 • Are un număr de ..........   absențe nemotivate în semestrul ........  (semestrul precedent)

ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE SEZON 2022 – 2023

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie va fi insotita de urmatoarele documente doveditoare: 

 1. Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
  2. Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  3. Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
  4. Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
 2.  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  1. adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  2. venituri obținute din străinătate;
  3. cupon de pensie (orice fel de pensie); 
  4. cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  5. cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  6. adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ; 
  7. adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  8. talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  9. cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați; 
  10. act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  11. hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  12. orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
 3. Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 4. Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  1. contract de vânzare – cumpărare;
  2. extras CF recent (care să nu fie ieșit din perioada de valabilitate);
  3. contract de închiriere;
  4. contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
  5. orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
 5. Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  1. certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 6. Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
  1. factură E-ON  (în copie);
  2. factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  3. factură Enel  (în copie);
  4. contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).

Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC)

       7. Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere.

       8. Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.

       9. Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.

    10. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana).

    11. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.

    12. Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

    13. Extras de cont pentru solicitanții de ajutor pentru încălzire, respectiv supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, în cazul în care se optează pentru virarea ajutoarelor în cont.

    14. Cerere modificare - titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei si/sau a suplimentului pentru energie are obligatia de a comunica orice modificare intervenita in componenta familiei, veniturilor etc.


 IMPORTANT:

 1. Calitatea de succesor prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021se dovedește în mod obligatoriu prin certificatul de moștenitor
 2. Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere
 3. În caz de neclarități în ceea ce privește locuința și dreptul locativ, se va solicita prezentarea unui extras CF (aflat în perioada de valabilitate)


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie:

 Bunuri imobile 

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

 Bunuri mobile*)

1. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

 Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei*

 Terenuri / animale și / sau păsări

1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 NOTĂ:

 1. Se iau in considerare bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere
 2. Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 3. Este obligatoriu a se consemna în cerere orice depozit bancar, inclusiv depozitele sub valoarea de 3.000 lei

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR PE SUPORT ELECTRONIC ,,SPRIJIN PENTRU ROMANIA’’ OUG NR.63/09.05.2022

1. Cererea si declarația pe proprie răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă.
2. Buletine/cărți de identitate ale membrilor de familie (originale și xerocopii).
3. Certificate de naștere ale membrilor de familie ( originale și xerocopii).
4. Certificat de căsătorie ( original și xerocopii).
5. Certificat de deces ( original și xerocopii).
6. Certificat de încadrare în grad de handicap ( original și xerocopii ).
7. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii.
8. Acte doveditorare de venituri din luna anterioara depunerii cererii ( pensii, salarii, etc.).
9. Adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice, în care să se menționeze veniturile realizate de membrii majori ai familiei ( pentru anul în curs și anul anterior ).
10. Adeverință eliberată de Direcția Venituri, în care să se menționeze bunurile mobile și imobile aflate în proprietate.
11. Adeverință eliberată de Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad, cu privire la terenul agricol aflat în proprietate.
12. Hotărâre de încredințare a minorului și plata unei pensii de întreținere, în cazul soțiilor despărțiți în fapt.
13. Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii.
14. Hotărâre judecătorească de încuvințare a adopției, potrivit legii.
15. Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii.
16. Decizia directorului general al Diracției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii.
17. Hotărârea judecătorească de divorț, încredințarea minorului și plata unei pensii de întreținere pentru minorii încredințați.
18. Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.
19. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, pentru situația prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
20. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută.
21. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.
22. Adeverință eliberată de primăria de domiciliu, care să certifice faptul că familia nu se află în evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
23. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE CUPLURI MAMA-NOU-NĂSCUT, ÎN CONFORMITATE CU  O.U.G. NR. 113 DIN 15 IULIE 2022

                            

PERIOADA DE DEPUNERE A ACTELOR ESTE 01-25 A LUNII


MAME CARE BENEFICIAZA DE VENITUL MINIM GARANTAT

            - CERERE TIP

            - CARTE DE IDENTITATE MAMA (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT NASTERE COPIL NOU-NASCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            

 MAME CARE BENEFICIAZA DE ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI

            - CERERE TIP

            - CARTE DE IDENTITATE MAMA (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT NASTERE COPIL NOU-NASCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            

 MAME CU DIZABILITĂȚI

            CERERE TIP

            - CARTE DE IDENTITATE MAMA (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL NOU-NĂSCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (COPIE ȘI ORIGINAL)

 

MAME AFLATE ÎN SITUAȚII CRITICE DE VIAȚĂ, RESPECTIV, VICTIME ALE CALAMITĂȚILOR, ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, MAME DEPENDENTE SAU CARE SE AFLĂ IN SITUAȚII DEOSEBITE DE VULNERABILITATE STABILITE PRIN ANCHETĂ SOCIALĂ

            - CERERE TIP

            - CARTE DE IDENTITATE (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE NOU-NĂSCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            

MAME CARE NU DEȚIN ACTE DE IDENTITATE ȘI CARE DIN ACEST MOTIV NU POT BENEFICIA DE DREPTURILE CIVILE

            CERERE TIP

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE NOU-NĂSCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - DECLARATIA MAMEI CA NU DEȚINE DOCUMENT DE IDENTITATE ȘI MOTIVUL PENTRU CARE NU ÎL DEȚINE

 

MAME MINORE

            CERERE TIP

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE NOU-NĂSCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE MAMĂ SAU ÎN SITUAȚII ÎN CARE EXISTĂ, CARTE DE IDENTITATE (COPIE ȘI ORIGINAL)

 

MAME CETĂȚENI STRĂINI SAU APATRIZI PROVENIȚI DIN ZONA DE CONFLICT ARMAT DIN UCRAINA

             CERERE TIP

            - CERTIFICAT DE NAȘTERE NOU-NĂSCUT (COPIE ȘI ORIGINAL)

            - PERMIS DE ȘEDERE

            - ORICE DOCUMENT CONSIDERAT RELEVANT

 

MAMELE CARE SE REGĂSESC ÎN MAI MULTE CATEGORII ELIGIBILE, VOR FI ÎNREGISTRATE ÎNTR-O SINGURĂ CATEGORIE ȘI SE VA AVEA CA DOCUMENT JUSTIFICATIV, CEA MAI RECENTĂ DISPOZIȚIE A PRIMARULUI.

LA DATA DEPUNERII CERERII ȘI LUĂRII ÎN EVIDENȚĂ A CUPLULUI MAMĂ-NOU-NĂSCUT, COPILUL TREBUIE SĂ AIBĂ VÂRSTA DE MAXIM 3 LUNI PENTRU A FI ELIGIBIL.